Çağrı Merkezi: 0530 962 60 40

KVK Kanunu

1- Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

Kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 Sayılı Kanun”) uyarınca veri sorumlusu olarak. Ahmet Aydın ve Ortaklığı (“İpekyolu veya Şirket”) ile paylaştığınız kişisel verileriniz, şirketimizin koruması altındadır. Şirketimiz kişisel verilerinizin güvenli şekilde tutulması ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenmesi için gerekli teknik ve idari tedbirleri uygulamaktadır.

2- Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Sizinle olan ilişkimiz kapsamında kişisel verileriniz;

 • Müşterilerimiz olarak sizinle satış, satış sonrası destek, süreçlerin kurgulanması, gerekli olan tüm işlemlerin icrası ve takibi ile ilgili operasyonel süreçlerin planlanması ve icrası,
 • Müşteri kayıtları oluşturulması ve yönetilmesi,
 • Satış sonrası desteğe ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi, sair süreçlerin yürütülmesi ve takibi,
 • Satışa bağlı faturalandırma faaliyetleri dahil olmak üzere mali, muhasebesel ve finansal işlemlerin yürütülmesi, Müşteriler ile ilgili olarak yasal sınırlar içerisinde değerlendirme, analiz ve risk yönetim çalışmalarının yapılabilmesi,
 • Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi ve kurumsal yönetim faaliyetlerinin takibi,
 • Müşteri talep ve şikayetlerinin yönetimi ve takibi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi ,
 • Ürün ve hizmetlerin satış, pazarlaması ve tanıtımı süreçlerinin programlanması ve takibi,
 • Çalışanların performans değerlendirme süreçlerinin ve/veya iş faaliyetlerinin planlanması ve takibinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla müşterilere ait datanın kontrolü, analizi, gibi amaçlarla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir

Kişisel verileriniz bazı spesifik amaçlarla işlenebilmesi için ise 6698 Sayılı Kanun kapsamında açıkça rızanızı vermiş olmanızı aramaktayız. Herhangi bir platformda açık rızanızı vermiş olmanız halinde, verilerinizin işlenebileceği amaçlar ise aşağıda sayılmaktadır:

 • Size özel satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi,
 • Ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi,
 • Müşterilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre kendilerine hediye, jest gönderimi gibi faaliyetlerin planlanması ve icrası,
 • Müşterilerin alışveriş geçmişleri değerlendirilerek müşterilere kampanya ve teklifler sunulması, bu kapsamda müşteri ve potansiyel müşterinin iletişim bilgilerine ticari elektronik ileti gönderilmesi,
 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlere bağlılığın oluşturulması veya arttırılması gibi amaçlarla ürün ve hizmetlerin kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi, tanıtılması ve gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, ürün ve hizmetlerimize ilişkin memnuniyet ve bağlılık araştırmalarının yapılması,
 • Potansiyel İpekyolu Optik Saat müşterilerine uygun kampanya, teklif ya da etkinlik davetlerinin ve sair pazarlama enstrümanlarının gönderilmesi, etkinlik ve organizasyon kayıtlarının tutulması, planlanması ve icrası gibi amaçlar ile kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

Yukarıda sayılan tüm amaçlar birlikte “Amaçlar” olarak ifade edilecektir.

3- İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; İpekyolu Optik Saat tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, İpekyolu Optik Saat tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, İpekyolu Optik Saat’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı ile İpekyolu Optik Saat yetkililerine, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

4- Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler; Ahmet Aydın ve Ortaklığı tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak yukarıda sayılan amaçlar kapsamında toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz, fiziki ortamda tarafımızca; tanıtım ve sponsorluk etkinliklerinde, dijital ortamda internet siteleri, mobil uygulamalar, çağrı merkezi vb. kanallardan elde edilmektedir. Kişisel verileriniz yukarıda sayılan Amaçların sağlanması ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmeye dayanan hukuki sebeplerle işlenmektedir.

5- Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahibi olarak siz, 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan,

 • (a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • (b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • (c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • (ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • (d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • (e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • (g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • (ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi İnternet sitemizde yer alan “Kişisel Verilerin Korunması Başvuru Formu” başlığı altında düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır.